Soubory ke stažení

Obec Líšný - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Obecní zastupitelstvo v Líšném se usneslo podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ?úplného znění zákona o obcích?) vydat tento jednací řád:

Čl. 1

úvodní ustanovení
(1.) Jednací řád obecního zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh, jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

(2.) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popřípadě o dalších zásadách svého jednání rozhoduje obecní zastupitelstvo v mezích zákona.

Čl. 2

pravomoci obecního zastupitelstva
(1.) Obecní zastupitelstvo rozhoduje o všech otázkách uvedených v ust. § 84 odst. 2 a § 85 úplného znění zákona o obcích.

(2.) Obecnímu zastupitelstvu je vyhrazeno:

a) schvalovat program rozvoje územního obvodu obce,
b) schvalovat územní plán obce a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,
c) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
e) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
f) schvalovat zakladatelskou listinu, zakladatelskou smlouvu, společenskou smlouvu a stanovy obchodních společností a dalších právnických osob, které obec hodlá založit, a rozhodovat o účasti obce v již založených právnických osobách,
g) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
h) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
i) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
k) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
l) volit starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
m) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
n) stanovit výši osobních a věcných výdajů na činnost obecního úřadu a zvláštních orgánů obce; jde-li o výdaje na výkon přenesené působnosti, je vázáno stanoviskem okresního úřadu,
o) zřizovat a zrušovat obecní policii,
p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
q) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
r) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
s) plnit další úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem.


(3.) Obecní zastupitelstvo rozhoduje o těchto majetkoprávních úkonech obce:

a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b) poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým osobám v hodnotě nad 5.000 Kč,
c) bezúplatný převod movitých věcí včetně peněz věnovaných tuzemským právnickým a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na humanitární, sociální, zdravotnické a ekologické účely, protidrogové aktivity, prevenci kriminality a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu ve výši nad 20.000 Kč,
d) peněžité i nepeněžité vklady do svazků obcí,
e) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20.000 Kč,
f) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20.000 Kč,
g) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 12 měsíců,/td>
h) bezúplatné postoupení pohledávek,
i) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
j) zastavení nemovitých věcí a zřízení věcného břemene na těchto věcech,
k) emise komunálních obligací.

 

Čl. 3

svolávání jednání obecního zastupitelstva
(1.) Obecní zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání obecního zastupitelstva jsou řádná a mimořádná.

(2.) Řádná zasedání obecního zastupitelstva se konají zpravidla druhou středu v sudém měsíci v budově obecního úřadu. Začátek zasedání je zpravidla v 18:00 hodin. Řádné zasedání obecního zastupitelstva je svoláváno písemně nebo pomocí SMS nebo poslem obce nebo jiným vhodným způsobem. 

(3.) Mimořádná zasedání obecního zastupitelstva svolává zpravidla starosta obce nejpozději 12 hodin před zahájením jednání. Mimořádné zasedání se svolává vyhlášením dne, hodiny, místa a programu jednání zastupitelstva na úřední desce a oznámením všem dostupným členům obecního zastupitelstva SMS, telefonem nebo poslem nebo jiným vhodným způsobem.

(4.) Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena obecnímu úřadu.

Čl. 4

příprava jednání obecního zastupitelstva
(1.) Přípravu jednání obecního zastupitelstva organizuje starosta obce.

(2.) Návrhy na jednání obecního zastupitelstva se předávají písemně nebo ústně. Písemně se vždy předkládají návrhy obecně závazných vyhlášek a jejich změn, návrhy smluv a dohod. Přednostně se projednávají písemné materiály.

(3.) Návrhy na jednání musí být předneseny tak, aby umožnily členům obecního zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

(4.) Součástí předkládaného návrhu na jednání musí být návrh řešení problému.

(5.) O místě, době a navrženém pořadu jednání obecního zastupitelstva informuje starosta občany nejpozději do 5 dnů před jednáním zastupitelstva a to vyvěšením oznámení ve vývěsní skříňce obecního úřadu. Tato lhůta se nevztahuje na mimořádné zasedání.

Čl. 5

účast členů obecního zastupitelstva na jednání:
(1.) Členové obecního zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého jednání. V případě neúčasti jsou povinni se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

(2.) Účast na jednání potvrzují členové zastupitelstva podpisem do prezenční listiny.

Čl. 6

program jednání
(1.) Program jednání obecního zastupitelstva navrhuje starosta.

(2.) Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom ve věcech, které byly dány na pořad jednání a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví obecní zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení; o něm či o námitkách proti němu rozhoduje obecní zastupitelstvo hlasováním.

(3.) Požádá-li o to člen obecního zastupitelstva, zařadí se věc do programu nejbližšího zasedání obecního zastupitelstva. Nevyhoví-li mu, musí starosta navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom obecní zastupitelstvo.

Čl. 7

průběh jednání obecního zastupitelstva
(1.) Zasedání obecního zastupitelstva řídí zpravidla starosta obce, případně jiný, za tímto účelem zastupitelstvem zvolený člen zastupitelstva jako předsedající.

(2.) Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva, ukončí starosta jednání a svolá nové jednání obecního zastupitelstva do 15 dnů.

(3.) V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání obecního zastupitelstva bylo svoláno a vyhlášeno podle jednacího řádu, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání, jmenuje dva členy obecního zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.

(4.) Zápis proti němuž nebyly podány námitky se pokládá za schválený. Pokud byly proti zápisu podány námitky, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.

(5.) Zápis z předchozího jednání je při zasedání obecního zastupitelstva vyložen k nahlédnutí.

(6.) Úvodní slovo k jednotlivým bodům jednání uvede předkladatel. Lze jej doplnit o stanovisko dotčených výborů zastupitelstva.

(7.) Ke každému bodu jednání se diskutuje samostatně po přednesení úvodního slova. Každý člen obecního zastupitelstva má právo se vyjádřit k projednávanému bodu programu. Dbá přitom, aby jeho vystoupení bylo ucelené, věcné a stručné. 

(8.) K jednotlivým bodům jednání se může diskutovat pouze do doby než je ukončena diskuse a bylo zahájeno hlasování.

(9.) Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout. Délka diskusního vystoupení může být omezena pouze usnesením zastupitelstva.

Čl. 8

příprava usnesení obecního zastupitelstva
(1.) Návrh usnesení předkládaný obecnímu zastupitelstvu ke schválení vychází z projednávaných zpráv a diskuse členů zastupitelstva. 

(2.) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání; závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.

(3.) Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu předsedající.

(4.) Usnesení je součástí zápisu z jednání obecního zastupitelstva.

Čl. 9

hlasování
(1.) Obecní zastupitelstvo je schopno se usnášet, jsou-li přítomni nejméně 4 členové.

(2.) Byly-li uplatněny pozměňující či doplňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách či doplněních a poté o ostatních částech návrhu.

(3.) V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní návrhy za nepřijaté.

(4.) Hlasování se provádí zpravidla veřejně. Požádají-li o to nejméně 3 přítomní členové zastupitelstva, hlasuje se tajně.

(5.) Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. 

(6.) Usnesení je přijato, hlasují-li pro návrh nejméně 4 členové zastupitelstva.

Čl. 10

dotazy členů obecního zastupitelstva
(1.) Členové obecního zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na orgány obce.

(2.) Na dotazy odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky a dotazy, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření zodpoví na nejbližším řádném zasedání zastupitelstva nebude-li určeno jinak.

(3.) Uplatněné dotazy se zaznamenávají v zápise z jednání obecního zastupitelstva.

Čl. 11

péče o nerušený průběh jednání
(1.) Nikdo nesmí rušit průběh jednání obecního zastupitelstva. Předsedající může vykázat ze zasedací místnosti rušitele jednání.

(2.) Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo.

(3.) Z diskuse jsou vyloučeny osoby pod vlivem návykových látek.

Čl. 12

ukončení zasedání obecního zastupitelstva
(1.) Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod 4 nebo z jiných vážných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání; v těch případech zasedání svolá znovu do 7 dnů.

Čl. 13

organizačně technické záležitosti zasedání obecního zastupitelstva
(1.) Z průběhu jednání obecního zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení zodpovídá obecní úřad. Zápis pořizuje zpravidla místostarosta. 

(2.) Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je prezenční listina, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně.

(3.) V zápisu se uvádí :

den a místo jednání,
hodina zahájení a ukončení,
doba přerušení,
jména určených ověřovatelů zápisu,
jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva,
program jednání,
projednávání jednotlivých bodů programu,
podané návrhy,
výsledek hlasování,
podané návrhy a dotazy,
schválené znění usnesení,
další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů obecního zastupitelstva měly stát součástí zápisu.


(4.) Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání obecního zastupitelstva a podepisují jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé zápisu. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu archivu k archivaci.

(5.) O námitkách člena obecního zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání obecního zastupitelstva.

Čl. 14

zabezpečení a kontrola usnesení
(1.) Starosta obce zajistí plnění usnesení obecního zastupitelstva.

(2.) Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí starosta a na řádných zasedáních informuje obecní zastupitelstvo.


Jednací řád schválilo obecní zastupitelstvo dne 20. prosince 2002.


Hana Kinská Ing. Jiří Mikeš
zástupce starosty starosta
dnes slaví : Zbyněk
a zítra oslaví: Adolf

Kontakty

mapaObec Líšný
Líšný II. díl čp. 60
468 22 Železný Brod

Úřední hodiny
pondělí a středa
16.00 - 18.00

tel a fax: 483 392 305
obecni.urad @ lisny.cz

datová schránka: rrkan5g

Webkamera

webkamera v Líšném (CZ)

Meteovarování